Ћирилица
ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ САЛОН 4

ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ САЛОН 4

О ДЕЧИЈЕМ ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ

„Деца виде све у ничему, одраслиништа у свему“

Ђакомо Леопарди,италијански песник

Дечије ликовно стваралаштво се помногоме разликује од стваралаштваодраслих, јер дете ствара слободно,интуитивно, ослобођено претходнимзнањима и искуствима, како бипредставило себе као и свет који гаокружује. Стваралачки процес и играса материјалима је за дете важнијaод самог исхода и крајњег резултата.Дете ствара искрено и спонтано безжеље да се икоме допадне. На развојдечијег ликовног стваралаштвасе може утицати кроз пружањетехничких услова, уважавање слободеизраза, искрену подршку, квалитетанпедагошки и институционалиподстицај. Народни музеј изСмедеревске Паланке кроз Дечијиликовни салон не подржава самоуметничке активности, већ активнограђење стваралачког односа сасветом у којем живимо.

О УМЕТНОСТИ И ИГРИ

Оно што повезује уметност иигру је свет имагинарног који јекод детета реалнији и стварнији одсваке стварности. Дете док ствара,док се игра, живи у две димензије:у обичној стварности и у једнојимагинарној сфери која се појављујекао имагинарни свет игре. У игри„можемо све“, све могућности суотворене, а илузија слободе инеограниченог почетка ствара осећајсреће и задовољства. Поред тога штосе играмо друштвеним, спортским,видео-играма, уметност је највишиоблик игре. Уметност кроз игруреконструише настанак света и дајенам дубљи увид и разумевање светакоји нас окружује.

Бојан Маринковић